en
en
Kontakt

Rada POT

Kompetencje

Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy:

  • przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej projektów rocznych planów finansowych,
  • przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej,
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej,
  • przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Polskiej Organizacji Turystycznej,
  • określanie zasad wynagradzania pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników,
  • opiniowanie kandydatów wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej,
  • opiniowanie kandydatów wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej,
  • opiniowanie wniosku w przedmiocie odwołania wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej,
  • dokonanie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej.

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest uprawniona również do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

Skład

W skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VII kadencji wchodzą następujące osoby:

I. przedstawiciele administracji rządowej:

  1)  Robert Jakubik – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  2)  Magdalena Jasińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
  3) Tomasz Salomon – Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju,
  4) Urszula Ślązak – Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  5) Marek Szczepanowski – Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

II. przedstawiciele jednostek lub ogólnopolskich reprezentacji samorządu terytorialnego:

  6) Edyta Brongiel – zastępca Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem,
  7) Katarzyna Gądek – Zastępca Dyrektora ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa,
  8) Bogdan Dyjuk – radny sejmiku województwa podlaskiego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „LGD-Kanał Augustowski”,
  9) Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze,
10) Zbigniew Rasielewski – zastępca Prezydenta Miasta;

III. przedstawiciele samorządu gospodarczego i samorządu zawodowego, przewoźników oraz stowarzyszeń działających w dziedzinie turystyki:

11) Jacek Borzyszkowski – Wiceprezes Zarządu Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie,
12) Marek Ciechanowski – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej,
13) Wiesław Czerniec – Prezes Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,
14) Andrzej Kindler – Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki,
15) Tomasz Różniak – Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Przewodniczącym Rady Polskiej Organizacji Turystycznej jest Andrzej Kindler.

Do góry