en
en
Kontakt

Celem projektu "Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki" jest wzrost zainteresowania ofertą turystyczną pięciu województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Beneficjentem projektu jest Polska Organizacja Turystyczna (POT), co wynika bezpośrednio z Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie projektów indywidualnych (M.P. Nr 89 poz. 971 z późn. zm.). Oznacza to, że POT jest odpowiedzialna m.in. za prawidłowe i terminowe przygotowanie projektu, realizację wszystkich zadań przewidzianych w projekcie, prowadzenie sprawozdawczości, a także końcowe rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została zawarta dnia 15 lutego 2010 r.

Budżet projektu to kwota 23.944.117,68 PLN (na okres styczeń 2010 r. - październik 2012 r.). Dotacja pochodzi z Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 2007-2013

Projekt składa się z dwóch komponentów:
I.      Opracowanie Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej, w tym analiza segmentów turystyki oraz typów turystów odgrywających kluczową rolę w regionalnych gospodarkach makroregionu (zadanie zrealizowane).
II.    Promocja Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku - multimedialna kampania promocyjna (zadanie w trakcie przygotowania)

Kompleksowa kampania w zakresie promocji walorów turystycznych Polski Wschodniej będzie skierowana do turystów krajowych (w tym mieszkańców Polski Wschodniej) i zagranicznych (Niemcy, Ukraina). Głównym celem kampanii będzie wzrost zainteresowania turystów ofertą turystyczną pięciu wschodnich województw kraju: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Działania promocyjne skupią się na prezentacji wybranych dla poszczególnych województw produktach turystyki aktywnej i specjalistycznej. Prezentowane będą obszary cenne przyrodniczo, turystyka krajoznawcza, obszary wiejskie oraz turystyka kulinarna. W przekazie promocyjnym podkreślona zostanie wielokulturowość regionu.

Kampania prezentująca Polskę Wschodnią jako miejsce aktywnego wypoczynku zwiększy liczbę turystów, co przełoży się na zwiększenie wpływów z turystyki w makroregionie oraz zatrudnienia w sektorze usług. Na realizacji projektu skorzystają nie tylko przedsiębiorcy z branży turystycznej, samorządy czy organizacje pozarządowe, ale i każdy mieszkaniec tego terenu. Projekt jest szansą na zaprezentowanie Polski Wschodniej jako miejscach o szczególnie cennym potencjale turystycznym.

Kampania promująca wschodnią Polskę realizowana będzie jako projekt komplementarny (ale nie konkurencyjny) z innymi projektami promocyjnymi realizowanymi przez Polską Organizację Turystyczną (w tym z projektem POT z Działania 6.3 PO IG Promujmy Polskę Razem).

Zaplanowana na lata 2010-2012 kampania promocyjna realizowana będzie przez Wykonawcę wyłonionego w drodze zamówenia publicznego.

Materiały opracowane na zlecenie POT w ramach projektu:


Zobacz również portal promocyjny:

www.pieknywschod.pl


Kontakt:

Polska Organizacja Turystyczna
Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej
tel. 22 536 70 70, fax: 22 536 70 04
e-mail: dwr@pot.gov.pl

Projekt Polskiej Organizacji Turystycznej jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

 

 

Do góry