en
en
Kontakt

ZASADY

 obejmowania Honorowym Patronatem

Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej 

Aby wystąpić o Honorowy Patronat należy:

 1. Zapoznać się z niniejszymi Zasadami obejmowania Honorowym  Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej: „Zasady”).
 2. Wypełnić wniosek i wysłać na adres: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub złożyć w sekretariacie Polskiej Organizacji Turystycznej lub przesłać w formie elektronicznej plik na adres: patronaty@pot.gov.pl.

 

 Założenia podstawowe

 1. W celu podniesienia rangi wydarzeń  turystycznych, odbywających się w Polsce, tj. targów, festiwali, szkoleń, konferencji, kongresów, zlotów, rajdów, warsztatów
  i innych imprez o charakterze turystycznym, przyczyniającym się do promocji Polski na arenie międzynarodowej,  szeroko  rozumianych inicjatyw związanych z turystyką, jej rozwojem i promocją (dalej zwanych „Wydarzeniem turystycznym”), Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej („POT”) może objąć dane Wydarzenie turystyczne swoim honorowym patronatem, na pisemny wniosek organizatora Wydarzenia turystycznego.
 2. Patronat Prezesa POT zostaje przyznany w drodze rozpatrzenia pisemnego wniosku, złożonego przez organizatora wydarzenia turystycznego, przy czym wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.  Ocena wniosku dokonywana jest przez  Departament Promocji Turystyki Krajowej (dalej: „DPTK”), zaś ostateczna decyzja w przedmiocie objęcia danego wydarzenia turystycznego honorowym patronatem należy do Prezesa POT.
 3. W każdym przypadku organizatorzy wydarzeń turystycznych powinni otrzymać pisemną  rekomendację Regionalnej Organizacji Turystycznej („ROT”), działającej w województwie, na obszarze którego odbywa się dane Wydarzenie turystyczne. W przypadku gdy miejsce realizacji wydarzenia turystycznego jest wybrane jednorazowo i organizator nie jest znany miejscowej ROT, organizator Wydarzenia turystycznego powinien otrzymać pisemną rekomendację ROT-u właściwego ze względu na siedzibę organizatora wydarzenia turystycznego, przy czym uzyskanie rekomendacji ROT, działającej w województwie, na obszarze którego odbywa się dane Wydarzenie turystyczne nie jest w tym przypadku wymagane.
 4. POT może odstąpić od wymogu przedłożenia przez organizatora rekomendacji, o których mowa w pkt. 3 w przypadku Wydarzeń turystycznych o znaczeniu międzynarodowym lub ogólnopolskim, a także wpisującym się w strategię POT.
 5. Wniosek o przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, zgodny z treścią załącznika nr 1 do niniejszych Zasad, należy przesłać pocztą na adres siedziby POT, przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, 00-613 (XIX piętro), złożyć w siedzibie POT lub przesłać na adres e-mail: patronaty@pot.gov.pl - najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia turystycznego.
 6. Termin rozpatrywania wniosku wynosi 14 dni roboczych od terminu otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności rekomendacji określonych w pkt. 3. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji termin ten może ulec wydłużeniu.
 7. POT zastrzega możliwość nieprzyznania Patronatu Prezesa POT, o czym jest informowany niezwłocznie organizator Wydarzenia turystycznego, bez konieczności uzasadnienia.
 8. Przyznanie honorowego patronatu wiąże się z obowiązkiem  złożenia przez organizatora sprawozdania z materiałem  zdjęciowym z przebiegu wydarzenia do przedstawienia na portalach  POT, najpóźniej do 30 dni po zakończeniu wydarzenia turystycznego. Sprawozdanie należy przesłać na adres wskazany zgodnie z pkt. 5 zawartym w niniejszych Zasadach.
 9. W wydarzeniach objętych honorowym patronatem Prezesa POT może wziąć udział Prezes POT lub wskazany przez nich przedstawiciel POT.
 10. Patronatu nie udziela się przedsięwzięciu, jeśli ma ono charakter wyłącznie komercyjny, lobbingowy lub reklamowy, chyba że zostanie ono uznane za istotne
  z punktu widzenia priorytetów promocyjnych POT.
 11. Po otrzymaniu oficjalnej informacji o przyznaniu Honorowego Patronatu Prezesa POT, wnioskodawca jest zobowiązany do umieszczenia logotypu POLSKA POT zgodnie z zasadami księgi znaków POT na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych danego wydarzenia.

Założenia szczegółowe

 1. W przypadku Wydarzeń turystycznych, stanowiących imprezy o charakterze turystycznym, o przyznanie Patronatu Prezesa POT mogą się ubiegać ich organizatorzy, jednakże w przypadku targów winny spełniać łącznie następujące warunki:
  a) w targach uczestniczy minimum 80 wystawców, z czego co najmniej połowa prezentuje ofertę turystyki przyjazdowej lub krajowej,
  b)w ramach targów organizowane są imprezy towarzyszące typu: seminaria, konferencje, imprezy studyjne, konkursy itp.
  c) skala Wydarzenia turystycznego ma charakter co najmniej wojewódzki,
  d) Wydarzenie turystyczne i jego inne poprzednie edycje, o tym samym charakterze, realizowane w każdym roku od co najmniej 3 lat,
  e) Wydarzenie turystyczne stanowi przedmiot zainteresowania mediów co najmniej o charakterze wojewódzkim, a jej organizator zapewnia oprawę medialną,
  f) Wydarzenie turystyczne wykorzystuje i promuje walory i atrakcje turystyczne miejsc, w których się odbywa.
 2. W szczególnych przypadkach Patronatem Prezesa  POT, mogą zostać objęte inne Wydarzenia turystyczne, wskazane przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, charakteryzujące się wyjątkowym znaczeniem dla rozwoju i promocji polskiej turystyki.
 3. O objęciu  lub odmowie patronatem honorowym w komitecie honorowym, wnioskodawca zostaje powiadomiony w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
 4. Informacja o objęciu honorowym patronatem honorowym lub wyrażeniu zgody na udział w komitecie honorowym jest zamieszczana na stronie internetowej POT.

Założenia dodatkowe

 1. Organizator Wydarzenia turystycznego, któremu przyznano Patronat Prezesa POT powinien (bezpłatnie),  podczas trwania Wydarzenia, umożliwić POT przeprowadzenie następujących działań:
  a) seminarium  lub prezentację POT (temat do uzgodnienia),
  b) konkursów promocyjnych,
  c) innych imprez towarzyszących w uzgodnieniu z organizatorami imprez.
 2. POT, podczas trwania Wydarzenia turystycznego, zastrzega też sobie prawo udziału w ramach danego przedsięwzięcia do:
  a) wystąpienia przedstawiciela POT,
  b) dystrybucji materiałów promocyjnych POT,
  c) emisji filmów promocyjnych,rozstawienia, ścianek konferencyjnych, banerów
 3. POT zastrzega sobie możliwość nieskorzystania ze wszystkich lub wybranych wyżej wymienionych praw.
 4. Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników wydarzenia turystycznego, że zostało ono objęte Patronatem Prezesa POT oraz do umieszczenia na stronie internetowej Wydarzenia turystycznego linku do wskazanych przez POT stron internetowych, związanych z POT.
 5. Przyznanie Patronatu Prezesa POT łączy się dla organizatora z obowiązkiem umieszczenia logotypu POT (znak POLSKA, z dopiskiem Polska Organizacja Turystyczna), na materiałach związanych z danym Wydarzeniem turystycznym, zgodnie z zaleceniami i uprzednią akceptacją POT, o których mowa poniżej.

  W związku z powyższym, organizator Wydarzenia turystycznego zobowiązany jest przed jego odbyciem, do przesłania do POT, celem akceptacji, propozycji graficznych nośnika(ów) z zaznaczonym miejscem umieszczenia logotypu POT. Nośnikami mogą być  np.: folder, zaproszenie, plakat, film, okładka CD, gadżet, baner, stand, książka, strona www i inne). Dodatkowo potrzebna jest informacja o zasadach ich dystrybucji np. bezpłatne lub płatne, wersje językowe.
 6. Przyznanie honorowego patronatu nie uprawnia organizatora wydarzenia turystycznego do uprzywilejowanego traktowania lub do żądania uprzywilejowanego traktowania w relacjach z POT lub innymi organami oraz urzędami administracji publicznej.

Do góry